Mời Diễn thuyết

Open Days ở Los Angeles

Chúng tôi chấp thuận một phạm vi thuyết trình rộng lớn, từ các báo cáo về các học viện và các dự and thương mại đến các hướng dẫn và tình huống nghiên cứu. Miễn là các bài thuyết trình có thể hữu ích, thú vị với độc giả, chúng sẽ được xem xét đưa vào chương trình.

Điền vào mẫu dưới đây đề đăng ký bài diễn thuyết của bạn.

Kiểu Diễn thuyết

  • Diễn thuyết thông thường. Đây là các bài diễn thuyết có trình diễn các bài thuyết trình (slide) được cấp phép trong khoảng thời lượng 60 phút.
  • Diễn thuyết Đột xuất. Đây là các bài diễn thuyết về nhiều chủ đề khác nhau. Hầu hết các chủ đề đều được chấp thuận.

Thoả thuận Đăng ký

Chúng tôi yêu cầu các diễn giả phải chấp thuẩn thoả thuận mà trong trong họ phải cam kết:

  • Phát hành bài thuyết trình (slide) kịp thời để đăng trên website của chúng tôi.
  • Cho phép ghi video và audio với các bài thuyết trình, để xuất bản trên website của chúng tôi.

Nhà Tài trợ của Chúng tôi